С финансовата подкрепа на Европейския съюз фирма “Термо Лидер“ ООД реализира проект BG14MFOP001-2.007-0003 „ Модернизация, подобряване на енергийната ефективност и условията на труд в аквакултурното стопанство в язовир Оборище, община Вълчи дол”, съфинансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Изпълнението на заложените дейности подобри конкурентоспособността и жизнеспособността на рибовъдното стопанство и допринесе за устойчивото му развитие . Общата стойност на проекта е 84 910,18 лв., от които 31 841,32 лв. се осигуряват от Европейския съюз, чрез eвропейски фонд за морско дело и рибарство и 10 613,77 лв. от Държавния бюджет на Република България.