ТЕРМО ЛИДЕР ООД открива процедура за подбор на оферти за изпълнител на дейност – „Строително-монтажни работи – рехабилитация на язовир Оборище” на фирма „Термо лидер” ООД. Процедурата се възлага съобразно проект „Изграждане на наземна база от рециркулационен тип за угояване на риба до пазарни размери в язовир Оборище” на фирма „Термо лидер” ООД. Предмет на самата процедура за избор на изпълнител е извършване на строително-монтажни работи – рехабилитация на язовир Оборище на територията на община Вълчи дол, област Варна.

Прогнозна стойност съгласно обявление на процедурата е 157 963.00 лв.
Оферти могат да бъдат подавани от 30.04.2018г. до 21.05.2018 г.

Линк за процедурата и документите за попълване:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/411b29c3-222c-4f9a-8280-df4eff71729b